Planning en beleid

Voor een periode van vier jaar stellen wij een schoolplan op. Hierin staan de ambities en de visie op onderwijskwaliteit van onze school centraal.

We beschrijven hoe wij werken aan de basiskwaliteit en welke kwaliteitseisen we aan onszelf stellen (eigen aspecten van kwaliteit). Aan de doelen wordt volgens de cyclus Plan (plannen van doelstellingen), Do (uitvoering van plannen), Check (zelfevaluatie/visitatie), Act (bijstellen en verbeteren) gewerkt. Het schoolplan neemt in de plancyclus dan ook een centrale plaats in. Doelstellingen van het schoolplan krijgen jaarlijks een vertaling naar het schooljaarplan. Deze jaarplannen specificeren de geformuleerde doelstellingen en geven activiteiten weer om ze te realiseren. Jaarlijks vindt een evaluatie van het uitgevoerde beleid plaats en krijgt haar beslag in het jaarverslag.