De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding).

De MR heeft als taak om de schoolleiding en het bestuur van de school, gevraagd en ongevraagd, te adviseren. Voor bepaalde onderwerpen en beslissingen moet de MR instemming geven. De MR vergadert zes keer per jaar openbaar. Via Social Schools verschijnt informatie over deze vergaderingen. Voelt u er iets voor om deel te nemen aan de MR, dan kunt u zich opgeven bij Tamara Hermes. U kunt ook een keer vrijblijvend langskomen voor een vergadering.